Wie zijn wij?

Gegevens 
Henriette Heijne
Zwanebloem 10
8316 NV Marknesse

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website: www.henrietteheijne.nl 
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”. 

Website 
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld. 

Cookies 
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. 

Persoonsgegevens 

a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen. 

 1. Het eerste doel is verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en opdrachtnemers ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en opdrachtnemers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren. 
 2. Het tweede doel is dat we persoonsgegevens verwerken van deelnemers. We doen dit op grond van overeenkomst of op grond van gerechtvaardigd belang. 
 3. Het derde doel is dat we persoonsgegevens van onze relaties verwerken voor het verzenden van (nieuws)berichten. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang. 
 4. Het vierde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst. 
 5. Het vijfde doel is dat we persoonsgegevens verwerken indien we in het kader van een met een klant gesloten overeenkomst een derde zoals een trainer, collega zzp-er of organisatie inschakelen en we deze partijen enkele persoonsgegevens van de deelnemers verstrekken. We doen dit op grond van overeenkomst of gerechtvaardigd belang. 
 6. Welke persoonsgegevens? De (persoons)gegevens die we verwerken van onze 
  klanten zijn voornamelijk:
  • naam, adres, woonplaats, land 
  • telefoonnummer, e-mailadres 
  • overeenkomsten
  • correspondentie
  • KvK-nummer
  • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten 

De persoonsgegeven die we verwerken van deelnemers zijn voornamelijk: 

 1. voornaam, achternaam, geslacht 
 2. mailadres, telefoonnummer 
 3. geboortedatum
 4. eventuele dieetwensen of andere bijzonderheden 
 5. Eventueel: actieplan van deelnemer, aantekeningen
  De persoonsgegeven die we verwerken van opdrachtnemers/zzp-ers/freelancers zijn voornamelijk: 
 6. naam, adres, woonplaats, land 
 7. telefoonnummer, e-mailadres 
 8. overeenkomsten
 9. correspondentie
 10. KvK-nummer
 11. financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten 
 12. Verstrekking aan derden.
  • –  Namen en mobiele nummers van deelnemers worden binnen een groep deelnemers bekend gemaakt. Ook wordt voor de duur van de overeenkomst een whats- app groep aangemaakt. 
  • –  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om derden die wij inschakelen ter uitvoering van de met onze klant gesloten overeenkomst. 

* De ‘derden’ krijgt van ons de volgende persoonsgegevens van de deelnemers: voornaam, achternaam, geslacht, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, eventuele bijzonderheden zoals dieetwensen. 

* Hosting en dienstverleners. 
Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties. 

 1. Termijnen. 
  Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:
  • –  Gegevens die betrekking hebben op onze rechtspositie bewaren we gedurende 5 jaar. 
  • –  Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. 
  • –  Gegevens van deelnemers worden binnen drie maanden na afronding van het traject verwijderd. 
  • –  Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd. 
  • –  Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden. 

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. 
Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en van deelnemers. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en volgens de richtlijnen van de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij. 

Rechten van betrokkene 

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende: 

 • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. 
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren. 
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking. 
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
 • Het recht om bezwaar te maken. 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten. 

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee. 

Disclaimer

Wij geven je hierbij toegang tot de website https://henrietteheijne.nl 
Wij publiceren op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Informatie
De gegevens op de website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de diensten / producten van Henriette Heijne.
Wij spannen ons in om de inhoud van de website en programma’s zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Hyperlinks
Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites en diensten van derden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website, online programma’s en tijdens trainingen of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website en in de online programma’s en trainingen liggen bij ons. Gebruik van deze informatie en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons.

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden via mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag een bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van ons.
Wij waarborgen niet de accuraatheid en volledigheid van zijn mailberichten, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik ervan en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 januari 2024.